Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Η ∆ΙΑΖΕΥΞΗ ΚΛΠ.

ΘΕΜΑ 9Ο
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ Η ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Η ∆ΙΑΖΕΥΞΗ ΚΛΠ.
ΣΧΕΤ : Η αριθµ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 Εγκύκλιος Υπ.Π∆ΒΜΘ.
Με αφορµή συχνά ερωτήµατα που υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνσή µας σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών-µαθητών χωρίς γάµο των γονέων τους ή των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγµένοι και ο ένας απ΄αυτούς δεν ασκεί την επιµέλεια σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα :
Σε κάθε περίπτωση που δηλώνεται στο σχολείο διάσταση ή διάζευξη των γονέων
µαθητών υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλλεται ,από το γονέα ή το πρόσωπο που
επικαλείται την επιµέλεια ή αντίστοιχα την εποπτεία του ανηλίκου, επίσηµο αντίγραφο
της δικαστικής απόφασης για την ανάθεση της επιµέλειας ή ένορκης βεβαίωσης για
τη ρύθµισή της.
Η επικοινωνία του παιδιού-µαθητή µε το γονέα που δεν έχει την επιµέλειά του, αλλά
χώρου αρκεί αυτή να γίνεται µε τρόπο ώστε το σχολείο να µην µετατρέπεται σε χώρο
άσκησης επικοινωνίας γονέα-µαθητή και χώρο τριβής ή αντιδικίας των γονέων
παρεµποδίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν
έχει απαγορευθεί ή δεν τελεί υπό όρους βάσει της τυχόν δικαστικής απόφασης που
ρυθµίζει τα θέµατα επιµέλειας-επικοινωνίας του ανηλίκου µαθητή.
Επίσης, κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συµµετοχή του γονέα (που
δεν έχει την επιµέλεια του παιδιού) στις σχολικές εκδηλώσεις  ή στα συλλογικά
όργανα της σχολικής κοινότητας.
Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που τυχόν έχει αφαιρεθεί συνολικά η
άσκηση της γονικής µέριµνας από το γονέα ή δεν τη δικαιούται όπως στη περίπτωση
παιδιού εκτός γάµου γονέων του οποίου τη γονική µέριµνα ασκεί εκ του νόµου η
µητέρα του.
http://www.dipevath.gr/mar12/22/egkyklios.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου